Capital Circle

Intern reglement

Beleggingen in Crowdfundingprojecten door Capital Circle

Capital Circle is onderdeel van de KOM Group en is het, als zijnde rechtspersoon en crowdfundingdienstverlener, verboden om Beleggingen te doen in enig Crowdfundingaanbod op haar eigen Crowdfundingplatform.

Beleggingen in Crowdfundingprojecten door betrokkenen bij KOM Group B.V.

Het is aandeelhouders, bestuurders en werknemers van KOM Group B.V., alsmede de aan hen gelieerde derden, hierna gezamenlijk te noemen: “Betrokkenen”, toegestaan om Beleggingen te doen in Crowdfundaanbiedingen die op het Crowdfundingplatform van KOM Group B.V. worden aangeboden.

Betrokkenen mogen maximaal € 2.500,00 per Crowdfundingaanbod beleggen, met een maximum van € 25.000,00 per jaar.

Betrokkenen krijgen geen voorrang op de Inschrijving op een Crowdfundingaanbod ten opzichte van de reguliere Beleggers van KOM Group B.V.. Beleggen geschiedt dan ook op volgorde van Inschrijving op een Crowdfundingaanbod. KOM Group B.V. zorgt ervoor dat dergelijke Beleggingen geschieden tegen dezelfde voorwaarden als die voor andere

Beleggers, en dat Betrokkenen geen voorkeursbehandeling of bevoorrechte toegang tot informatie hebben.

KOM Group B.V. maakt het feit dat Betrokkenen door haar worden aanvaard als Beleggers op het Crowdfundingplatform volledig openbaar op haar website, met inbegrip van informatie omtrent de specifieke Crowdfundingprojecten waarin door Betrokkenen wordt belegd.

Onder gelieerde derden wordt verstaan echtgeno(o)t(en), partner, bloedverwanten en aanverwanten in de tweede graad, personen die tot het huishouden van medewerkers, (middellijk) aandeelhouders of (middellijk) bestuurders behoren, alsmede lasthebbers en vermogensbeheerders en rechtspersonen en beleggingsclubs waarin de medewerker, (middellijk) aandeelhouder of (middellijk) bestuurder zeggenschap heeft.

Verbod op optreden als Projecteigenaar

Het is de volgende (rechts)personen verboden om op te treden als Projecteigenaar met betrekking tot de crowdfundingdiensten die op het Crowdfundingplatform van KOM Group B.V. worden aangeboden:

  • KOM Group B.V. zelf;
  • De aandeelhouders van KOM Group B.V. die 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten;
  • De bestuurders en werknemers van KOM Group B.V.
  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met die aandeelhouders, bestuurders, of werknemers verbonden is door een zeggenschapsband, dat wil zeggen de band die bestaat tussen een moederonderneming en een dochteronderneming[1], of een band van dezelfde aard tussen een natuurlijke of rechtspersoon en een onderneming; elke dochteronderneming van een dochteronderneming wordt ook beschouwd als een dochteronderneming van de moederonderneming die aan het hoofd van deze ondernemingen staat.

Monitoring, openbaarmaking en evaluatie

Alle Beleggingen zoals gedaan door Betrokkenen worden door het dagelijks bestuur van KOM Group B.V. geïdentificeerd en intern geregistreerd. Eventuele andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een feitelijk of potentieel belangenconflict voor een Betrokkene worden tevens geïdentificeerd en geregistreerd, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van schade aan de belangen van Beleggers.

Het dagelijks bestuur van KOM Group B.V. zal periodiek en steekproefsgewijs monitoren of Betrokkenen zich aan dit reglement houden. Betrokkenen zijn verplicht hun medewerking aan een dergelijke monitoring te verlenen. Indien geconstateerd wordt dat een Betrokkene zich niet aan deze regeling houdt, zal een waarschuwing volgen en in geval van herhaling zal het dagelijks bestuur in overleg met de overtreder bepalen welke consequenties aan de geconstateerde overtredingen worden verbonden.

Als een bepaald belangenconflict niet kan worden voorkomen, zal KOM Group B.V. alle redelijke maatregelen nemen om het belangenconflict te identificeren en te beheren, om de belangen van de Beleggers te beschermen.

KOM Group B.V. maakt de algemene aard en de bronnen van belangenconflicten, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om die te beperken, openbaar aan Beleggers. De openbaarmaking geschiedt op een prominente plek op de website van KOM Group B.V. en bevat voldoende details, rekening houdend met de ervarenheid en persoonlijke situatie van de Belegger, om elke Belegger in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen over het Crowdfundingproject in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet.

Het beleid ter voorkoming van belangenconflicten zal jaarlijks worden beoordeeld en worden herzien. Indien er zich in de loop van het jaar materiële wijzigingen voordoen, zal het beleid direct worden aangepast door passende maatregelen te nemen om eventuele tekortkomingen met betrekking tot de in dit reglement geformuleerde regels te voorkomen. Het beleid wordt ter beschikking gesteld op de website van KOM Group B.V. (www.capitalcircle.nl)