Capital Circle

Disclaimer

E-mail

De informatie opgenomen in e-mails van Capital Circle kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en Capital Circle direct te informeren door het bericht door te sturen naarinfo@capitalcircle.nl.

Website en/of Platform

Capital Circle biedt via capitalcircle.nl een platform waar investeerders kunnen investeren in projectvoorstellen van ondernemers.

Capital Circle noch ondernemer garandeert dat investeerder enig voordeel zal behalen uit een investering. Het betreft hier een investering met een hoog risico. Investeerder is zich hiervan bewust. Investeerder garandeert dat hij niet met geleend geld zal investeren in een projectvoorstel. Capital Circle onderstreept in dit kader dat tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van geldlening op basis waarvan een investering wordt verricht, niet mogelijk is.

Hoewel door Capital Circle de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de goede beschikbaarheid van de website en het platform, de daaraan gerelateerde diensten en de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, kan voor de afwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden niet worden ingestaan. Capital Circle is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de website en/of het Platform, (onjuistheden of onvolledigheden in) de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door en inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatiediensten door Capital Circle en/of van informatie door een gebruiker van de website/investeerder aan Capital Circle.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website en de vormgeving van de website, zijn op grond van de auteurswet, databankenwet en overige toepasselijke wetgeving beschermd. Met uitzondering van de projectvoorstellen en content is Capital Circle houder van deze rechten. Het is niet toegestaan deze gegevens en de vormgeving van de website te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen aan derden of openbaar te maken.

Op de inhoud van projectvoorstellen en content rusten intellectuele eigendomsrechten van ondernemers en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de bezoeker van de website en/of het platform uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het verrichten van crowdfunding, en is voor ieder ander gebruik (behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan) voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemers die de informatie hebben geplaatst vereist.

De KOM Group is rechthebbende van het beeldmerk Capital Circle. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOM Group is het niet toegestaan gebruik te maken van dit merk alsmede van eventuele andere woord- en beeldmerken van derden gepubliceerd op dit platform.