Capital Circle

Acceptatiebeleid

Bij Capital Circle houden we van transparantie. Niet alleen richting u als ondernemer, ook richting de potentiële investeerders. Daarom hanteren we een helder acceptatiebeleid. Met de onderstaande richtlijnen heeft u een goede basis om zelf te kunnen beoordelen of uw aanvraag kans van slagen heeft. Wist u overigens dat 7 van de 10 aanvragen niet binnen ons acceptatiebeleid valt en wij zodoende moeten afwijzen? Maar staat uw project éénmaal op het platform dan heeft u meer dan 90% kans dat het doelbedrag wordt gehaald.

1. Identiteitscontrole

Onze investeerders hebben er recht op om te weten met wie ze in zee gaan. Daarom checken we de gegevens van u als rechtspersoon en als natuurlijke persoon. Wij checken ook de 'betaalmoraal'. Hiervoor maken wij gebruik van openbaar verkrijgbare informatie viaEDR Credit Services en/ofExperian. Indien daar aanleiding toe is, moet ondernemer een recent BKR-rapport aanleveren. Bij een formele financieringsaanvraag zal ook de ondernemer zich moeten onboarden bij onze betaaldienstverlener GoCredible. De rechtspersoon wordt dan tot op UBO-niveau aan de Wwft en Sanctiewetgeving getoetst.

2. Kwantitatieve toetsing

Stap twee is de toetsing van uw project. Denk bijvoorbeeld aan uw financiële gegevens van de laatste jaren. Of, in het geval van een startend bedrijf, aan een prognose voor de balans of de cashflow.

Uit deze toetsing komen vijf belangrijke punten naar voren:

 • De solvabiliteit van uw onderneming
 • De rentabiliteit van uw onderneming
 • de aflossingscapaciteit voor uw onderneming
 • De zekerheden die aan de financiering worden verbonden
 • Uw ervaring als ondernemer

Capital Circle deelt projecten in meerdere risicoklassen in, van relatief laag tot relatief hoog risico. Met die classificatie hebben onze investeerders een beeld van de financiële haalbaarheid van uw project. De indeling bepaalt ook de minimale nominale rente die u gaat betalen aan uw investeerders. Naarmate het risico van uw aanvraag groter is, is het vanzelfsprekend om een hogere rente uit te keren.

Toetsing

Ricicokwalificatie

Rentepercentage vanaf*

Risico klasse 1 (zeer laag, uitstekend)

AA

5,58%

Risico klasse 2 (laag, goed)

A

5,83%

Risico klasse 3 (ondergemiddeld)

BB

6,58%

Risico klasse 4 (bovengemiddeld)

B

8,08%

Risico klasse 5 (hoog, zwak)

CC

10,58%

Risico klasse 6 (zeer hoog, speculatief)

C

13,08%

* Rentestanden o.b.v. 36 maanden looptijd d.d. 24 april 2024, bron Financieel Dagblad (zie ookRisicoklassen).

3. Kwalitatieve toetsing

De kwantitatieve analyse wordt aangevuld met minimaal de volgende kwalitatieve beoordelingscriteria:

 1. Identiteitscontrole (van één of meerdere eigenaren van de leningvragende onderneming).
 2. Startende onderneming (minder dan twee jaarrekeningen)
 3. De aanwezige ervaring, kwaliteit en talenten bij de eigenaar(s), belangrijk personeel, de adviseurs, betrokken intermediair en de status van de boekhouding;
 4. Aanvaarden hoofdelijke aansprakelijkheid
 5. Aanvaarden hoofdelijke aanspakelijkheid rechtspersoon
 6. Verpanding en/of hypothecaire inschrijving
 7. Inbreng eigen geld, waarde eigen / onbezwaarde bezittingen, borgstellingen en/of nadere garanties

4. Definitieve Risicokwalificatie

De combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve toetsing resulteert in een definitieve risicokwalificatie, waarbij de aanwezigheid van materiele zekerheden meegenomen wordt in de definitieve kwalificatie.

De volledigheid van de proposities, ondernemersvaardigheden, zekerheden, garanties en eventuele andere informatie die van belang is voor het ondernemingsresultaat maken wij inzichtelijk op het platform.

Het staat de ondernemer(s) vrij om een hoger rentepercentage aan te bieden dan de uitkomst die formeel uit de kwantitatieve toetsing resulteert. Dit om bijvoorbeeld het succes van de campagne te bevorderen. Echter, de hieruit voortvloeiende hogere maandelijkse lasten moeten wel binnen de aflossingscapaciteit van het project vallen, zoals berekend is in de kwantitatieve toets.

5. Afwijzing van uw projectaanvraag

Ondanks onze inspanning om met u het project op kwantitatieve en/of kwalitatieve criteria te verbeteren, zullen wij in voorkomende situaties projecten afwijzen. Onderstaand de criteria waarop een project sowieso door ons wordt afgewezen. Voor de volledigheid geven wij tevens aan dat een afwijzing niet leidt tot restitutie van de toetsingsfee van € 395,-.

Een project wordt afgewezen indien:

 • er een recente, nog openstaande negatieve BKR-registratie is.
 • het resultaat van de kwantitatieve toetsing zodanig is dat het project buiten de hoogste risicoklasse (5) valt. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het project financieel onvoldoende onderbouwd is.
 • een project welke in het kwantitatieve model in de (zeer) hoog-categorie valt (risico klasse 5 en 6) niet wordt gecombineerd met minimaal één van kwalitatieve criteria 4, 5, 6 of 7.
 • de ondernemer de gevraagde financiering wenst te gebruiken voor een ander doel dan is aangegeven in de beschrijving van het project.

Opgemerkt is dat Capital Circle al haar rechten voorbehoudt en op elk moment in het proces - tot en met het moment van het vrijgeven van de door investeerders bijeengebrachte gelden - en/of op basis van nieuw verkregen inzichten altijd een project kan afwijzen (deze inzichten kunnen bijvoorbeeld boven water komen vanuit vragen en opmerkingen - het reactie-menu - zodra een project is gepubliceerd).