Capital Circle

Veranderingen in het rentebeleid van de KOM Group

01-05-2024 door Peter-Paul van Dijk

Tot op heden is het rentebeleid van de KOM Group (KOM) gekoppeld aan de actuele marktrentes. Normaliter werden de minimale rentevergoedingen periodiek per risicoklasse aangepast aan de marktrentes. Deze fungeerden dan als een fixed (vaste) ondergrens voor de vergoeding die de projecteigenaar ter vergoeding voor het te lopen risico aan zijn beleggers moet aanbieden.

Na een lange periode van dalende en extreem lage rentestanden zijn de marktrentes de afgelopen 2 jaar weer fors gestegen en is de volatiliteit toegenomen. Om een continue discussie met zowel beleggers als projecteigenaren over rentestanden te voorkomen, zijn wij tot het besluit gekomen om een duidelijke en objectieve methodiek te introduceren die op ieder gewenst moment toe te passen is. Daar gaan we hier dieper op in.

Dynamisch rentemodel

Onder de ECSPR-vergunning en vanwege de verdere professionalisering in de markt voor market based funders zoals KOM, heeft KOM besloten om de ondergrens per risicoklasse volgens een vaste methodiek te gaan matchen met de actuele Europese kapitaalmarktrentes.

Hierbij zal een vaste opslag per risicoklasse worden gehanteerd, mede afhankelijk van de looptijd van de lening. Deze renteopslag, weergegeven in Basispunten (BPS) zal meer dan lineair oplopen naarmate het risicoprofiel hoger wordt (zie tabel 1, onderstaand). Ter bescherming van de projecteigenaar, zal de maximale opslag voor de hoogste risicoklasse 1.200bps (12%) bedragen. Projecten die hoger scoren in de Risicokwalificatie worden per definitie afgewezen en niet gepubliceerd.

Visueel zal het bij een project met bijv. Risicokwalificatie A, eruitzien als onderstaand figuur.

Rekenvoorbeeld ter illustratie

Als concreet voorbeeld zou het voor een project met risicoklasse BB en een looptijd van 3 jaar betekenen dat de grondslag voor de minimale rente de 3jrs IRS (Interest Rate Swap) is, die momenteel 3,002% bedraagt (Bron; FD, 10-04-2024) Daar komt dan vervolgens de 350bps opslag bij, wat de minimaal aan te bieden rente voor dit project op 6,502% brengt.

Dit rentepercentage wordt opgenomen in de Toelichting op de risicokwalificatie als minimaal te vergoeden rente. Indien de uiteindelijk aan te bieden rentevergoeding hoger is, bijvoorbeeld een afgerond rentepercentage van 6,75%, wordt dat getoetst aan de liquiditeit. Wanneer dit de score van de Liquiditeit binnen de complete toetsing niet beïnvloedt, kan de projecteigenaar dit rentepercentage als vergoeding aanbieden aan de beleggers. Dit is het rentepercentage dat bij het projectvoorstel op de website vermeld zal worden.

Voor de brondata van de marktrentes zal KOM vooralsnog een voor de beleggers herkenbare bron gebruiken, namelijk het Financiële Dagblad, dat iedere woensdag de Europese Kapitaalmarkt rentes publiceert. Voor de langere termijn zijn we een samenwerking aangegaan met Exaloan die ons wekelijks onafhankelijke informatie verstrekt over de rentemarkten. Over de samenwerking met Exaloan schrijven we in een later stadium meer.

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.


Met vriendelijke groet,
Directie KOM Group B.V.